Avís legal

AGORA GESTION DE EVENTOS, S.L. (en endavant “l’Empresa”) amb domicili a CARRER MUNTANER N69 ENT 1ª, 08011, BARCELONA (BARCELONA), i amb NIF B64674187, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, (Tomo 39990, Sección General, Folio 0055, Hoja 355931) INFORMA:

La utilització del nom del domini http://www.agora-events.com/ es troba degudament registrat per l’empresa, amb totes les garanties, tal i com disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Tot i així, es posa de manifest la plena adequació dels presents Termes Legals a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, Comerç Electrònic, Condicions de Contractació, Propietat Intel·lectual i altres disposicions subsidiàries.

 1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

A. L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de tots i cada un dels presents Termes Legals, reservant-se l’Empresa el dret a modificar-los en qualsevol moment. Conseqüentment, serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari la lectura atenta dels Termes Legals d’ús vigents en cada una de les ocasions en les que accedeixi a aquesta Web. Per tant, si vostè no està d’acord amb qualsevol dels termes disposats, haurà d’abstenir-se de fer ús de la present pàgina Web.

 1. OBJECTE

A. A través de la web http://www.agora-events.com/ es facilita als Usuaris l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (en endavant, els “continguts”) posats a la seva disposició. L’Empresa es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina web, així com dels continguts, productes i serveis disposats en aquesta.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS
  1. Accés a la informació dels diversos productes i serveis existents a la pàgina web, així com a la seva navegació, que serà lliure i gratuït. Per tant, no s’exigirà als Usuaris el registre pertinent amb la conseqüent entrega de dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes.
  2. Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’Empresa donarà a totes aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Protecció de Dades.

 1. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ
  1. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web, així com dels continguts i serveis, amb conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, els Termes Legals del lloc web, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’Usuari haurà d’abstenir-se de:
 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits pels presents Termes Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a tal accés;
 • Provocar danys en els sistemes físics o logístics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització expressa del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès;
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificadores de drets de l’Empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol altre mecanisme d’informació que pugui inserir-se en els continguts;
 • Intentar obtenir dades personals diferents a les que està autoritzat a conèixer, utilitzant per a aquesta finalitat mitjans o procediments il·lícits, fraudulents o que puguin causar qualsevol tipus de dany (vegi’s virus, troians, bug’s, worms, etc.)
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
  • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de legislació aplicable;
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades, o a l’ordre públic;
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
  • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
  • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
  • Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a l’Empresa o a tercers sens que hagi estat autoritzat l’ús que es vol fer;
  • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar, o a la pròpia imatge de les persones;
  • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat;
  • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de la pàgina web.

  1. Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’Empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política Protecció de Dades.

 1. RESPONSABILITATS
  1. L’Empresa no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts a les pàgines de l’Empresa que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control
  2. L’Empresa podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en aquest que sigui contrari als presents Termes Legals.
  3. L’Empresa posa a disposició dels Usuaris una direcció de correu electrònic agora@agora-events.com per a que qualsevol contingut que pugui afectar l’activitat d’altres Usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar-ho en cas de ser apropiat.
  4. L’Empresa no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per:
 • Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, demores, bloquejos o desconnexions durant el funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’Empresa;
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics, entre d’altres;
 • Abús indegut o inadequat de les pàgines web de l’empresa;
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de l’Empresa es reserven el dret a retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present a la web
  1. L’Empresa exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de la Web. Tanmateix, l’Empresa queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a través dels formularis de recollida de dades, que s’utilitzen únicament per a la prestació dels serveis descrits oferts per l’Empresa. Com a exemple, aquests serveis poden comprendre tant comerç online com sol·licituds de pressupostos, entre d’altres. Per altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte de tals serveis, l’Usuari podrà ser reclamat per part de l’Empresa per aquests danys i perjudicis.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  1. L’Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina Web són propietat exclusiva de l’Empresa i/o tercers, els quals tenen dret exclusiu a utilitzar-los en el tràfic econòmic. En cap cas l’accés a la pàgina Web implica cap tipus de renuncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de tals drets, a no ser que s’estableixi expressament el contrari. Els presents Termes Legals de la pàgina Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina Web i/o dels seus continguts diferents als que estan aquí previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització, atorgada específicament a tal efecte, per l’Empresa o tercer titular dels drets afectats.
  2. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquesta pàgina, així com la pròpia pàgina web en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’Empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfiques i qualsevol altre contingut de la pàgina Web. Si no és així, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat a la pàgina Web no podrà ser reproduït ni completa ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, a no ser que es compti amb autorització prèvia i escrita d’aquesta Entitat.
  3. De la mateixa manera, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” de l’Empresa, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin composar els continguts. L’Usuari d’aquesta pàgina Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’Empresa l’exercici de tots aquells mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

 1. PROTECCIÓ DE DADES
  1. Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. Per a això, l’Empresa tractarà automàticament les Dades Personals en compliment del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016. L’Usuari pot accedir a la política de dades personals que aplica al tractament d’aquests (POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES), així com a l’establiment de les finalitats prèviament definides, i a tot allò disposat a les condicions definides en la Política de Protecció de dades que presenta la web.

 1. DURACIÓ Y TERMINACIÓ
  1. La prestació del servei de la present pàgina Web i els altres serveis tenen en principi una duració indefinida. Tot i això, l’Empresa podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan això sigui possible, l’Empresa anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 1. FORÇA MAJOR
  1. L’Empresa no serà responsable en el cas que esdevingui l’impossibilitat de prestar el servei, si aquesta impossibilitat es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major.

 1. COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
  1. Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar la nostra política de cookies clicant aquí

 1. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
  1. Els presents Termes Legals es regeixen per la Llei espanyola. En la mesura que sigui permès per la Llei, les Parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d’on recau la raó social de l’Empresa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.