Protecció de dades

 1. RESPONSABLE
  1. Dades de contacte del Responsable
   El responsable de les dades recollides mitjançant aquesta web és AGORA GESTION DE EVENTOS, S.L., amb direcció CARRER MUNTANER 69, ENT 1ª, 08011 BARCELONA (BARCELONA) i CIF B64674187. Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant el següent email: agora@agora-events.com o el telèfon 932427714
  2. Identitat i dades de contacte del representant
   JAIME BACARDIT BOUSQUET
  3. Delegat de protecció de dades
   No aplica
 2. FINALITAT
  1. Descripció ampliada de les finalitats del tractament
   Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
   Publicitat i prospecció comercial
   Comerç electrònic
  2. Terminis o criteris de conservació de les dades
   Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides.
   Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservades mentre sigui necessari per a les finalitats indicades en el punt 2.A., o durant el temps exigit per les diferents legislacions aplicables.
  3. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada
   Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzats per a prendre decisions automatitzades.
 3. LEGITIMACIÓ
  1. Legislació aplicable
   La legislació aplicable és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  2. Detalls de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim
   Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de l’interessat com una base legítima per al tractament de dades personals contingudes en aquest fitxer.
   Art.6. apartat I lletra b. Que considera l’execució d’un contracte com una base legítima per al tractament de dades personals contingudes en aquest fitxer.
   Art.6 apartat I lletra c. Que considera que l’existència d’una obligació legal que prevalgui constitueix una base legítima per al tractament de dades personals contingudes en aquest fitxer.
  3. Obligació o no de facilitar les dades i conseqüències de no fer-ho
   No està obligat a facilitar-nos les dades, però seran necessàries per a poder gestionar les suggeriments o peticions que vulgui fer-nos mitjançant la pàgina Web.
 4. DESTINATARIS
  1. Destinataris o categories de destinataris
   Organitzacions o persones directament relacionades amb l’Empresa o l’Administració pública amb competència en la matèria
  2. Destinataris específics
   És possible que encarregats de tractament puguin accedir a les dades facilitades mitjançant aquesta pàgina web per l’exercici de les seves funcions de manteniment.
  3. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions especifiques aplicables
   No existeixen.
  4. Transferències internacionals
   Les dades recollides mitjançant la pàgina web poden ser cedides a les organitzacions de tercers països
 5. DRETS
  1. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament
   L’interessat podrà conèixer, modificar o eliminar les dades que l’Empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic, facilitant el seu DNI, o bé per correu postal a CARRER MUNTANER 69 ENT 1ª 08011, BARCELONA (BARCELONA). L’interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l’Empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic, facilitant el seu DNI, o bé per correu postal a CARRER MUNTANER 69, ENT 1ª, 08011, BARCELONA (BARCELONA).
  2. Dret a retirar el consentiment prestat
   L’interessat podrà retirar les dades que l’Empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic, facilitant el seu DNI, o bé per correu postal a CARRER MUNTANER 69, ENT 1ª, 08011, BARCELONA (BARCELONA).
  3. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control
   L’interessat podrà reclamar davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades sobre qualsevol incidència que pugui sorgir-li.
 6. PROCEDÈNCIA
  1. Informació detallada sobre l’origen de les dades
   Facilitats por el propi interessat
  2. Categories de dades que es tracten
   Nom i Cognoms.
   NIF/DNI/NIE
   DireccióTelèfon
   Firma Email